1. Home
  2. Multiculturele Samenleving
  3. Kerndoel 3 – Sociaaleconomische positie allochtonen

Kerndoel 3 – Sociaaleconomische positie allochtonen

Maatschappelijke positie

De positie van allochtone groepen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs noemen/vergelijken met die van autochtone groepen en uitleggen wat daarvan de achtergronden en oorzaken zijn.

Mensen met een allochtone achtergrond hebben vaak een slechtere positie op de arbeidsmarkt (minder vaak werk, slechter betaald werk) en volgen vaak minder een minder hoog onderwijsniveau dan autochtone Nederlanders. Zij hebben dus een slechtere maatschappelijke positie. De verschillen worden minder groot, maar zijn er wel.

Schema werkloosheid:
werkloosheid-allochtonen-migranten

Bron: SCP rapport 2015

Schema onderwijs:
figuren-sven-figuur-36
Bron: Onderwijsraad 2013

Vooral niet-westerse allochtonen hebben een slechtere positie op de arbeidsmarkt en in het onderwijs.

Oorzaken
Er zijn veel oorzaken van deze slechtere posities. Enkele belangrijke zijn:

Allochtonen (en hun ouders) beheersen de Nederlandse taal minder goed (vooral niet-westerse)
Allochtonen hebben een andere cultuur met andere normen en waarden (vooral niet-westerse)
Allochtonen hebben vaak een netwerk (vrienden, familie) die ook allochtoon zijn en zo kunnen zij elkaar weinig hebben binnen de Nederlandse maatschappij
• Er zijn vaak vooroordelen: mensen met een buitenlandse achternaam worden minder snel aangenomen bij een baan

Maatregelen

Voorbeelden geven van mogelijke maatregelen die de overheid zou kunnen nemen om de achterstandspositie van allochtone groepen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs te verbeteren.

De overheid probeert de achterstandspositie van allochtonen weg te werken. Over hoe dit gedaan moet worden verschillende de meningen tussen de verschillende politieke partijen, maar enkele belangrijke maatregelen die genomen kunnen worden zijn:

• betere integratie (hoe? daarover verschillen de meningen. Zie kerndoel 2).
• extra taalonderwijs, voorschoolse onderwijs
• meer allochtone leraren
• minder zwarte scholen (scholen met veel allochtonen)
• gemengde wijken (waar allochtonen en autochtonen naast elkaar wonen)
• meer campagnes om discriminatie van allochtonen werknemers tegen te gaan
• taalcursussen aanbieden aan volwassene allochtonen

Over het algemeen vinden linkse partijen dat de overheid allochtonen hierbij moet helpen, terwijl rechtse partijen vinden dat allochtonen hier vooral zelf verantwoordelijk voor zijn.

Was this article helpful?

Leave a Comment