1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Maatschappijleer (HAVO)
  4. Domein E: Pluriforme Samenleving
  5. Kerndoel 3 – De praktijk van de pluriforme samenleving

Kerndoel 3 – De praktijk van de pluriforme samenleving

Verschillen migranten en autochtonen

 Op basis van bronnen de verschillen in leefomstandigheden, gewoonten en gebruiken van (afstammelingen van) migranten enerzijds en de autochtone meerderheid van de bevolking anderzijds verklaren.

Migranten (allochtonen) verschillen van de autochtone meerderheid, bijvoorbeeld omdat zij een ander geloof hebben of hun cultuur anders is. Enkele verschillen zijn:

Niet-westerse allochtonen hebben vaak een wij-cultuur (de familie/groep is het belangrijkste),
westerse allochtonen en autochtonen hebben vaak een ik-cultuur (het individu is het belangrijkste)
Niet-westerse allochtonen zijn vaak islamitisch, autochtonen vaak christelijk of hebben geen geloof
Niet-westerse allochtonen hebben vaak voor een duidelijke man/vrouw rolverdeling
Niet-westerse allochtonen zijn soms (door hun geloof) tegen homoseksualiteit
• De westerse wereld is kapitalistisch (investeren en winst maken), de niet-westerse wereld niet altijd
• De westerse wereld is vaak seculier (scheiding kerk en staat), de niet-westerse wereld niet altijd
• Binnen enkele allochtonen gezinnen is het niet respectvol om boosheid te uiten, zeker niet tegen ouders

Beleid politiek en (inter)nationale afspraken

 Het beleid van de politiek ten aanzien van etnische minderheden en vreemdelingen/asielzoekers terugvoeren op (inter)nationale documenten.

Enkele belangrijke (inter)nationale document die invloed hebben op politieke beleid ten aanzien van etnische minderheden en vreemdelingen/asielzoekers:

1848: De Nederlandse Grondwet
Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

1951: Verdrag betreffende de status van vluchtelingen
Het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen of Vluchtelingenverdrag (Convention relating to the Status of Refugees) werd op 28 juli 1951 opgesteld tijdens een door de Verenigde Naties georganiseerde conventie na voorbereidende beraadslagingen in 1950 te New York en in 1951 te Genève. Het definieert wie in aanmerking komt voor de status van vluchteling en aan wie dus asiel moet worden verleend door het land waar een asielaanvraag gedaan wordt, en welke rechten aan de al dan niet als vluchteling erkende asielzoeker worden toegekend.

1985: Verdrag van Schengen
De Verdragen van Schengen (gezamenlijk ook wel bekend als het Verdrag van Schengen) zijn overeenkomsten tussen een aantal Europese landen om het vrije verkeer van personen mogelijk te maken. Het grondgebied van deze landen vormt de Schengenzone. De verdragen zijn genoemd naar de plaats van ondertekening, het Luxemburgse Schengen.

Standpunten politieke partijen

 De standpunten van politieke partijen met betrekking tot vluchtelingen en migranten vergelijken en becommentariëren.

In het kort denken de grootste politieke partijen als volgt over vluchtelingen en migranten:

 

 

Meer informatie kun je hier vinden en in de partijprogramma’s.

Was this article helpful?

Leave a Comment