1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Maatschappijleer (HAVO)
  4. Domein E: Pluriforme Samenleving
  5. Kerndoel 2 – Grondrechten die horen bij de pluriforme samenleving

Kerndoel 2 – Grondrechten die horen bij de pluriforme samenleving

Grondrechten pluriforme samenleving

 Voorbeelden van grondrechten die horen bij de pluriforme samenleving, herleiden tot artikelen in de Grondwet.

Enkele grondrechten die belangrijk zijn voor onze pluriforme samenleving:

• Het recht op gelijke behandeling van iedereen die zich in Nederland bevindt. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.

• Het recht op het vrijelijk belijden van godsdienst of levensovertuiging

• De persvrijheid en het recht op vrije meningsuiting.

• Het recht om zich met anderen te verenigen, om vergaderingen te houden en te betogen.

• Het recht op recht. Dat wil zeggen: iedereen kan zich tot de rechter wenden.

• De vrijheid van onderwijs.

Deze zijn allen te herleiden tot artikelen in de Grondwethttps://www.denederlandsegrondwet.nl/ 

Waarden pluriforme samenleving

 De waarden noemen die ten grondslag liggen aan de grondrechten.

Enkele waarden die ten grondslag liggen aan de grondrechten:

• Menselijke waardigheid
• Vrijheid
• Gelijkheid
• Solidariteit

Verschil morele verplichtingen en plichten

 Uitleggen wat het verschil is tussen morele verplichtingen en plichten.

Met moreel kan worden bedoeld:

1) De geestelijke toestand, de wil om door te zetten, zoals het moraal van het leger.
2) Ideeën over wat goed en slecht is bedoeld, een norm.

Ook kun je morele dillema’s hebben, zoals: “Je ouders gaan scheiden, waar ga je wonen: Bij je moeder of bij je vader?”.

Morele verplichtingen zijn dingen dingen die je volgens de norm moet doen, zoals het verzorgen van je zieke zusje. Binnen onze samenleving vinden veel mensen dat we bijvoorbeeld de morele verplichting hebben vluchtelingen op te vangen.

Plichten zijn dingen die je (volgens de wet) moet doen, zoals dienstplicht of belasting betalen.

Kenmerken pluriforme samenleving

 Kenmerken van een pluriforme samenleving beschrijven.

Een pluriforme samenleving kun onder andere aan de volgende dingen herkennen:

Een samenleving waar..

.. de dubbele nationaliteit wordt geaccepteerd.
.. er vrijheid van godsdienst, meningsuiting, onderwijs etc. is.
.. minderheden worden geaccepteerd en waar nodig positieve discriminatie plaatsvindt.
.. diversiteit in kleding, feestdagen etc. wordt erkend.
.. de overheidssubsidie voor belangenverenigingen, gebedshuizen, onderwijs in eigen taal en cultuur van immigranten, ontmoetingsplaatsen en kranten, televisie en radio-omroepen in minderheidstalen wordt wordt gebruikt.

Was this article helpful?

Leave a Comment