Kerndoel 2 – Het overheidsbeleid

Toelatingsbeleid

Kunnen benoemen wat het Nederlandse toelatingsbeleid is en voor- en tegenargumenten geven om het toelatingsbeleid strenger of minder streng te maken.

Ieder jaar komen mensen (on)vrijwillig naar Nederland. Dit kan zijn voor bijvoorbeeld studie, werk, gezinshereniging of omdat zij vluchten voor een oorlog. Niet iedereen wordt toegelaten in Nederland. Er is een beleid (regels) over wanneer iemand Nederland in mag of niet: het toelatingsbeleid. In Nederland is het beleid in het algemeen:

Je mag Nederland in als..
• ..Nederland er wat aan heeft (bijvoorbeeld arbeidsmigranten)
• ..verdragen Nederland daartoe verplichten: Immigratiebeleid (hieronder)
• ..er humanitaire redenen zijn (bijvoorbeeld oorlogsslachtoffers)

Wel zijn er verschillen tussen landen binnen en buiten de Europese Unie (EU) én zijn er veel landen (vooral EU landen) die vanaf 1985 het Verdrag van Schengen hebben ondertekend: dit verdrag maakt reizen tussen landen makkelijker.

schengenlandenDe landen die het Verdrag van Schengen hebben ondertekend in het donker. Als inwoner van een van deze landen mag je onbeperkt reizen tussen de landen. Kom je van buiten de ‘Schengenzone’? Dan moet je een Schengenvisum aanvragen.

Video: wat zijn de Schengenlanden?

eu-lidstaten-kaart (1)De landen die bij de Europese Unie horen in het donker. Als inwoner van een van deze landen mag je onbeperkt reizen, verblijven en werken in de landen.

Hieronder gaat de uitleg verder over de Europese Unie (EU) en Nederland.

Mensen uit andere landen binnen de EU:
• Onbeperkt in Nederland verblijven, werken en studeren met je paspoort of ID
• Bij de gemeente inschrijven als je meer dan 4 maanden blijft

Mensen uit de meeste landen buiten de EU:
• maximaal 90 dagen in Nederland verblijven met je paspoort en een Schengenvisum
• maximaal 1 jaar in Nederland verblijven, werken of studeren met een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV)
• maximaal 5 jaar in Nederland verblijven, werken of studeren met een tijdelijke verblijfsvergunning
• maximaal 5+ jaar in Nederland verblijven, werken of studeren met een permanente verblijfsvergunning
• Permanent in Nederland verblijven met een Nederlands identiteitsbewijs

Wil iemand een visum of verblijfsvergunning, dan moet hij of zij altijd bewijzen waarom het document nodig is: heb je werk gevonden? ben je aangenomen op een universiteit? heb je man of vrouw in Nederland wonen? etc. Ook kunnen er eisen worden gesteld, zoals bijvoorbeeld het halen van het inburgeringsexamen: zie integratiebeleid (hieronder). Om in Nederland te werken kan ook nog een werkvergunning nodig zijn. Een permanente verblijfsvergunning kun je krijgen als je 5 jaar een tijdelijke verblijfsvergunning hebt gehad. Deze is dan 5 jaar geldig en moet je daarna verlengen of een Nederlandse nationaliteit krijgen.

Asielzoekers hebben andere toelatingseisen.

Asielzoekers
• Maximaal 6 dagen zonder papieren
• Maximaal X dagen met een vreemdelingenidentiteitsbewijs (in afwachting van beslissing)

Een asielzoeker krijgt eerst 6 dagen om bij te komen van de reis. Er wordt vervolgens onderzocht of asiel echt nodig is: 1) klopt het verhaal van de asielaanvrager? 2) hoe onveilig is het in het land waar hij of zij vandaan komt? Dit kan weken of maanden duren, in die tijd hebben asielzoekers een vreemdelingenidentiteitsbewijs. Vervolgens wordt hij of zij teruggestuurd naar het land van herkomst óf krijgt hij of zij een tijdelijke verblijfsvergunning. Vervolgens kan de asielzoeker net als andere mensen buiten de EU proberen een permanente verblijfsvergunning te krijgen.

Nederlandse identiteit
Met een Nederlands identiteitsbewijs mag je bijvoorbeeld, anders dan bij een permanenten verblijfsvergunning, altijd in Nederland wonen, werken en studeren en mag je naar andere landen reizen. Ook mag je stemmen. Om Nederlander te worden moet je 5 jaar legaal in Nederland verblijven en het inburgeringsexamen halen.


Rechtse partijen willen graag een strenger toelatingsbeleid. Linkse partijen willen graag een minder streng toelatingsbeleid.

Argumenten strenger toelatingsbeleid:

Voor
• Behouden Nederlandse cultuur.
• Minder kosten / moeite / overlast om mensen in te burgeren.

Tegen
• Iedereen moet gelijke kansen krijgen.
• Immigranten kunnen veel bijdragen aan Nederland

Argumenten minder streng toelatingsbeleid:

Voor
• Iedereen moet gelijke kansen krijgen.
Immigranten kunnen veel bijdragen aan Nederland.

Tegen
• Er komen dan te veel mensen naar Nederland.
• De Nederlandse cultuur verdwijnt.

Immigratiebeleid

Kunnen uitleggen op basis waarvan het Nederlandse beleid voor allochtonen en vreemdelingen/asielzoekers is gemaakt.

Allochtonen zijn mensen die in het buitenland zijn geboren of waarvan een of beide ouders in het buitenland zijn geboren. Autochtonen zijn mensen die in Nederland zijn geboren en waarvan beide ouders dat ook zijn.

Als mensen volgens het toelatingsbeleid ons land in mogen, kunnen zij proberen in Nederland te gaan wonen oftewel te immigreren. Er is een beleid (regels) over hoe wij omgaan met deze mensen: het immigratiebeleid. Het Nederlandse immigratiebeleid is gemaakt op basis van onder andere:

De Grondwet
De basiswetten van ons land. Onze huidige grondwet komt uit 1848. Artikel 1 van onze grondwet:
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Daarom behandelen wij dus ook allochtonen, zover mogelijk (in gelijke gevallen), gelijk aan autochtonen.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Dit verdrag werd in 1948 door veel landen tijdens een vergadering van de Verenigde Naties (VN) ondertekend en hierin staan alle basisrechten die mensen in alle landen ter wereld zouden moeten hebben (recht op vrijheid, onderwijs, leven etc.). Organisaties als de VN, UNICEF en AMNESTY International ondernemen actie als landen zich hier niet aan houden (ondertekend of niet).

In Nederland houden wij ons zoveel mogelijk aan dit document en daarom zijn migranten, zover de wet dat toelaat, welkom. Ook accepteren wij daarom bijvoorbeeld verschillende soorten geloof en onderwijs.

Vluchtelingenverdrag van Genève
Dit verdrag werd in 1951 door veel landen tijdens een vergadering van de Verenigde Naties (VN) ondertekend en hierin staat dat vluchtelingen niet mogen worden teruggestuurd naar een land waar ze gevaar lopen. Landen die dit hebben ondertekend moeten zich er aan houden. Het verdrag schrijft echter niet voor hoe of door welk land vluchtelingen moeten worden opgevangen.

Nederland heeft het verdrag ondertekend en werkt met (vooral) Europese landen samen om de vluchtelingen goed op te vangen en eerlijk te verdelen.

Verdrag van Maastricht
Dit verdrag werd in 1992 door de landen uit de Europese Unie (EU) ondertekend. Het was de oprichting van de EU. Volgens het verdrag van Maastricht mogen mensen die in andere EU-landen komen overal binnen de EU wonen en werken.

Nederland is lid van de EU en dus mogen bijvoorbeeld Poolse arbeiders in Nederland wonen en werken.

Nog veel meer..
Naast de bovengenoemde verdragen zijn er nog ongeveer 100 andere verdragen waar Nederland zich aan houd als het gaat om allochtonen en migranten. Deze hoef je niet allemaal te kennen: als je maar beseft dat het immigratiebeleid bestaat uit veel verdragen die je niet zomaar kan veranderen.

Integratiebeleid

Kunnen benoemen welke mogelijkheden er zijn om de integratie van allochtone groepen te verbeteren.

Mensen die naar Nederland willen emigreren om permanent in Nederland willen verblijven, moeten integreren: zij moeten economische zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Per land verschilt het hoe je daar moet integreren.

In Nederland moeten mensen daarvoor inburgeren: ze moeten de Nederlandse taal en cultuur kennen en om dit te bewijzen een inburgeringsexamen halen. Pas dan mag je een Nederlandse identiteitsbewijs aanvragen.

Tot de jaren ’70, toen er Turkse en Marokkaanse gastarbeiders kwamen, was er geen integratiebeleid: Gastarbeiders moesten hun eigen identiteit (taal, cultuur etc.) behouden zodat ze makkelijk terug konden, kregen onderwijs in hun eigen taal etc.

In de jaren ’80 kwam er een duidelijker integratiebeleid, waarbij immigranten verplicht de Nederlandse taal moesten leren, hulp kregen met financiën en onderwijs in het Nederlands moesten volgen. Vaak hadden, vooral niet-westerse migranten, een achterstand in de samenleving en zo probeerde de overheid deze weg te werken.

In de jaren ’90 werd Nederland langzaam kritischer: meer mensen vonden dat we niet zomaar iedereen Nederland in moesten laten en moesten helpen om Nederlander te worden. Immigranten gingen te weinig met de Nederlandse bevolking om, kenden de taal slecht en hadden vaak slecht betaald of geen werk. Mensen begonnen te spreken over een multicultureel drama: een mislukking van de multiculturele samenleving. Langzaam werden immigranten minder geholpen door de overheid: zij kregen meer eigen verantwoordelijkheid.

In de jaren ’00 (2000 – 2010) werd Nederland strenger: er kwamen nieuwe wetten waardoor mensen niet zomaar meer Nederland in konden en immigranten werden verplicht een inburgeringscursus te halen.

In de laatste jaren is het voor immigranten moeilijker geworden om permanent in Nederland te verblijven. De VVD (een partij van de liberale stroming) heeft in enkele regeringen gezeten en heeft daar voor enkele wetswijzigingen gezorgd. Ook de PVV wilt strengere wetten, vooral voor mensen uit islamitische landen. Nederland heeft nu een van de strengste immigratieregels van de Europese Unie.


Naast het behalen van het inburgeringsexamen zijn er een aantal dingen die er voor kunnen zorgen dat allochtone groepen meer integreren. Hierover denken rechtse partijen anders dan linkse partijen.

Rechtse partijen (liberale stroming) vinden dat dit vooral wordt bereikt als (bijvoorbeeld):

• Mensen zich (volledig) aanpassen aan onze cultuur (assimileren)
• Mensen hard werken en zo veel leren en bijdragen
• De overheid het mensen zelf laat doen

Linkse partijen (socialistische stroming) vinden dat dit vooral wordt bereikt als (bijvoorbeeld):

• We gastvrij zijn: laat mensen zichzelf zijn, dan integreren zij beter
• Er gemengde scholen en sportclubs zijn: laat mensen elkaars normen en waarden kennen
• De overheid mensen helpt om te integreren

Uiteraard zijn er ook partijen die er tussenin zitten (midden partijen).

Was this article helpful?

Leave a Comment